Què defensem

Defensem que es contempli com a opció tancar el 4rt cinturó al corredor d’Abrera

El mes de juny de 2019, la Plataforma vam presentar el resum dels treballs desenvolupats per un conjunt de professionals de l’urbanisme i la planificació territorial amb el mandat de la Plataforma DIV Penedès. L’objectiu dels treballs era incidir en la millora del Pla Territorial, a fi d’aportar coneixement i sensibilitat respecte al sector vitivinícola, i la seva transcendència en el territori del Penedès.

CONSULTAR DOCUMENT

Els treballs presentats es van agrupar en cinc grans àrees:

 • Mobilitat i transport
 • Qualitat paisatgística
 • Estratègies d’assentaments i sectors d’activitat
 • Els espais oberts
 • Anàlisi econòmica

L’equip de treball de la Plataforma està format per professionals que podrien formar part del mateix desenvolupament del Pla, ja que tots ells són col·laboradors de l’administració en planejament urbanístic i territorial en l’actualitat.

Els estudis conclouen en la obsolescència, per innecessària, de l’entrada del 4rt cinturó al Penedès. També demanden la major permeabilitat d’una A7 (actual AP7) prevista sense peatges, i una N340 amb un caràcter més local. La proposta presentada tanca el 4rt cinturó en el corredor d’Abrera, evitant entrades expansives cap al Penedès, amb efectes devastadors sobre aquest espai vitivinícola.

En el mateix sentit, els estudis sobre els sistemes d’assentaments s’allunyen de les dinàmiques expansives i mostren que hi ha reserva de sòl al Penedès per gairebé cent anys en el cas de sòl residencial, i més de 30 anys pel sòl d’activitat. Aquesta contenció ve també reforçada pels estudis econòmics, que emmarquen la vinya en tota la seva cadena de valor. La demanda de la protecció de la vinya, més enllà de l’estricte conreu, també es resol amb una adequada proposta d’ordenació dels espais oberts, sense competència entre els valors a protegir, proposant que superi l’escala municipal, prenent les unitats de paisatge com l’entitat bàsica de la seva ordenació.

Els estudis són el resultat de l’empenta i el lideratge de la societat civil del Penedès i del teixit associatiu, empresarial i sindical, que han fet un esforç majúscul per aportar al Pla Territorial una mirada diferent a la que se’ls hi presentava, posant en valor l’espai vitivinícola.

Aquests estudis presentats tenen un caràcter propositiu, per millorar i enriquir els treballs que el Departament de Territori està desenvolupant, amb l’objectiu d’incorporar el valor del sector vitivinícola en la configuració del futur de la Vegueria i procurant per la millora del conjunt del Penedès.

De cara al futur, a la Plataforma considerem que la nostra contribució no s’acaba en el present document, ni en les propostes que conté, i per tant mantindrem el compromís de participació, exercint-la, en l’elaboració del Pla Territorial.

Reclamem la preservació de la comarca

Del PTP del Penedès preocupa un clar oblit de la identitat de la comarca. Malgrat la pressió metropolitana, l’essència del Penedès ha perviscut gràcies al motor de l’activitat vitivinícola, d’on en deriva un fort teixit primari, industrial i de serveis. Reclamem que el PTP del Penedès es comprometi a preservar tots aquells elements que garanteixin la continuïtat i la sostenibilitat del paisatge vitivinícola com a motor del desenvolupament de l’economia de la comarca. No acceptarem cap actuació que posi en perill la identitat i el futur del Penedès com una comarca amb un entorn únic, un consolidat teixit agroindustrial i una destinació enoturística que ja és una realitat.

Una problemàtica global

Entenem aquesta problemàtica en clau global i creiem que les afeccions al paisatge de la vinya tindran conseqüències transversals. El risc de malmetre l’equilibri econòmic i social del Penedès és evident i la comarca, tot i estar propera a l’entorn metropolità, lluita per mantenir el seu caràcter i valor, del qual també se n’aprofita aquest àmbit metropolità, oferint-li un entorn ecològic de gran valor mediambiental i un espai territorial vitivinícola de gran qualitat a tocar de la ciutat. Considerem que algunes de les conegudes determinacions del PTP del Penedès no representen només una simple afecció d’una determinada superfície de conreu, sinó un perill per al seu desenvolupament social, econòmic i turístic, i en conseqüència, per al seu futur.

Per què considerem que el PTP del Penedès pot ser una oportunitat?

 • Defensem un marc territorial equilibrat basat en la identitat vitivinícola
  El PTP del Penedès és la gran oportunitat de corregir en forma raonada els desequilibris territorials i el traçats negatius amb la vinya. El PTP del Penedès ha de ser el document que reactualizant la Carta del Paisatge i recollint les directrius del Catàleg del Paisatge del Penedès ordeni a partir de la identitat del paisatge vitivinícola el territori penedesenc.
 • Defensem una única marca territorial
  Els professionals del sector del turisme coincideixen en la necessitat de defensar una única marca territorial. L’acumulació de marques limita la visibilitat i el reconeixement de la zona tant en el marc turístic com en el màrqueting territorial en general: Denominacions d’Origen, Capitals, Costa de Barcelona, etc.
 • Ens podem posicionar com el Pulmó Verd Productiu de Barcelona
  Un bon PTP del Penedès pot permetre al conjunt del territori posicionar-se clarament com el “Pulmó Verd Productiu de Barcelona”, proposant un servei complementari als Parcs Naturals i als Parcs Agraris, les dimensions dels quals no estan d’acord amb la dimensió metropolitana de Barcelona. A més, aquest posicionament serviria en les polítiques promocionals de turisme de proximitat i dels productes agraris i paral•lelament permetria garantir i millorar la qualitat de vida local.